EGE MİMARLIK 108. SAYI: “TAMİR”

Çağrı Metni ve Başvuru Koşulları

İçinde yaşadığımız dönem, tüketim ekonomisinin kültürel, ekonomik, ekolojik ve biyolojik boyutlarını daha keskin bir biçimde gün yüzüne çıkarttı. Kentlerin, yerleşimlerin ve mekânların tıpkı gündelik yaşam nesneleri gibi, tüketim ekonomisinin bir parçası olduğu gerçeği ile yüzleşmeye ve bunu sorgulamaya başladık.

Ege Mimarlık 108. sayısında bu sorgulamanın içinde yer alabilecek TAMİR temasına yer vererek, yıkım-yapım sarkacında yeni yorumlara yer açmayı amaçlıyor. TAMİR sözcüğü, dilimize Arapça’dan girip, dilin ayrılmaz bir parçası olmuş, yerine önerilen sözcüklere rağmen yaşamış ve yaşatılmış… Sözcüklerin dirençli olması, iki şeyin göstergesidir: hala işaret ettikleri olguya gereksinimimizin sürdüğüne ve yerine önerilen sözcüklerin yeterince kuvvetli bir anlam ikame edememesine… Tamir, i(mr), yani can, kökünden gelir; onarma, diriltme, hayatına hayat katma anlamını taşır. Bu sözcükle aynı kökü paylaşan diğer sözcükler ise mamur, imar ve mimar sözcükleridir… Tadil ise, tıpkı adalet sözcüğü gibi (i)dl kökünden gelir; ayarını yerine getirmek, dengelemek anlamını taşır. İnce ayarlanmasına gereksinim olmayan, bozulunca atılan ve yenisi alınan nesnelerin sahip olmadığı ince dengeyi unutmuş olduğumuzu da hatırlatır. Benzer anlamlara sahip oldukları düşünülen ve genellikle bir arada kullanılan Tamir-at ve Tadil-at kelimeleri apayrı iki yapma biçimini anlatan sözcüklerdir. Bu sözcükler bize, mimarlar olarak asıl işimizin insanlarla olduğu kadar, değer atfettiğimiz varlıklarla da ilgili olduğunu hatırlatan kadim kültürümüzün parçasıdır.

Ege Mimarlık buradan başlayarak, günümüzde uzmanlaşmış, alanlara bölünmüş tamir ve tadil eylemlerinin teknik ve kavramsal boyutunun nasıl sürdürüldüğü sorusu ile 108. yeni sayısını oluşturmayı öneriyor; tamir/tadil etmek eylemlerinin sorgulamasını farklı ölçeklerde sorular ile ortaya koymaya çalışıyor. Konuya nasıl yaklaştığımızı ve hangi sorulara yanıt arayan çalışmalar beklediğimizi özetleyen çerçeveyi şöyle özetleyebiliriz: 

  • TARİHSEL/TOPLUMSAL/SİYASAL BAĞLAM: Tamir/tadil etmek eylemleri bir nesnenin veya mekânın ömrünü uzatırken, mekanların tarihsel tanıklıklarını bizlere aktarır; fiziksel değerlerinin yanısıra özgünlük, simge, anı ve/veya belge değerlerini de canlı tutarak kuşaklararası bağlar kurabilir. Bu bağlamda tamir eyleminin ihtiyaç duyduğu ustalık ile bilgi ve geleneğin sürekliliği nasıl sağlanabilir? Fiziksel tamir kadar toplumsal tamir/iyileşme araçları neler olabilir? 
  • EKONOMİK BAĞLAM: Kentlerde ekonomik veya işlevsel ömrünü doldurmuş yapıları yıkarak yenisini inşa etmeye dayanan modeli nasıl dönüştürebiliriz? Tasarımın nitelikli mühendislik hizmetleri ve güncel yapı endüstrisi ile birarada çalıştırmak, yerel yönetimleri ve yatırımcıları böyle bir modele dâhil etmek nasıl mümkün olabilir? Kentsel politikalar ve yapı endüstrisi ile etkileşimler açısından bu konuya nasıl yaklaşılabilir?

  • KENTSEL VE DOĞAL ÇEVRE:  Restorasyon, iyileş(tir)me, ekle(mle)me, yenileme ya da uyarlamalı yeniden kullanım gibi uygulamaların kentsel mekâna katkısı nasıl olmaktadır? Nitelikli mimari ve kentsel koruma, doğal bağlamı nasıl dönüştürmektedir? 

  • KENTSEL BELGELEME: Değişen /dönüşen ihtiyaç ve beklentilerle birlikte, tamir/tadil ağları kent örüntüsü içinde nasıl şekillenir? Örneğin, bazı tamir alanları yok olurken yerine eklenen elektronik tamir atölyeleri bunlara bir örnek olabilir. Kentlerimizdeki tamir ağlarının yaratıcı haritalandırılmaları ve/veya belgelenmelerini amaçlayan, etkileşimli ve disiplinlerarası atölyeler;  bu ağların yerel ekonomik yapı ve kültür ile ilişkilerini irdeleyen makaleler de yine de 108. Sayının teması altında ele alınabilecektir.  

  • GÜNCEL VE GELECEK PERSPEKTİF: Giderek kentlerin vazgeçilmez değeri haline gelen yenilik, teknoloji, girişimcilik faaliyetlerinin baş mekansal elemanı olan fablab’ler tamir kavramına nasıl entegre edilebilir, potansiyelleri nelerdir? Bu açıdan özel veya yarı kamusal tamir-kafeler fablablerin karşısında bir alternatif üretebilir mi? Ya da nesnelerin/mekanların yaşam döngülerini uzatarak tüketimi yavaşlatmak üzere kentsel mekan başka hangi alternatifler üretebilir? 

  • DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR: Başka tasarım alanlarının güncel konuları içerisinde tamir nasıl yer almaktadır? Ekonomik ve toplumsal olarak olumlu katkı yapan örnekler nelerdir? Moda, endüstriyel tasarım, iç mimarlık alanlarından makale önerileri de bu kapsamda değerlendirilecektir. 

Ege Mimarlık, 108. Sayısı için Tamir teması etrafında cevaplar arıyor ve sizlerden katkı bekliyor. Farklı disiplinlerin farklı bakış açıları ile eski olanı yenilemeye çalışan Ege Mimarlık ekibi çoğulcu ve katılımcı bir sayı daha hazırlamaya başlıyor. Önerileriniz;

  • Çevrimiçi veya Fiziksel Atölye Önerileri
  • Araştırma Makaleleri
  • Yapı Tanıtım ve Eleştirisi
  • Görüş Yazıları

formatlarında olabilecektir.

Ege Mimarlık Yazar Rehberi  ve Ege Mimarlık Yayın Çizgisi dökümanlarımızı egemimarlik.org/kosullar.php adresimizden inceledikten sonra Ege Mimarlık Öneri” formunu doldurarak egemim@izmimod.org.tr adresine yollamanızı rica ederiz.

Gönderilerinizi aşağıdaki takvime uygun şekilde bekliyoruz.

 

Önemli Tarihler

8 Haziran Çağrı metninin yayınlanması

22 Haziran Atölye önerileri (atölye yürütücü formu teslimi)

19 Haziran Makale ve yapı tanıtımı önerileri (özet teslimi)

24 Haziran Kabul edilen makale, atölye ve yapı yanıtımı önerilerine geri bildirim

15 Temmuz Tam metin gönderimi

20 Ağustos Hakem raporları ışığında 1. revizyon

17 Eylül Hakem raporları ışığında 2. revizyon

1 Temmuz- 22 Temmuz Çevrimiçi / fiziksel atölyelerin gerçekleşme tarihi