EGE MİMARLIK 112. SAYI TEMA ÇAĞRISI: “DENGE”

Makale Çağrı Metni ve Başvuru Koşulları

Denge, dolaylı ya da dolaysız biçimde ilişkide olma durumuna yönelik yapılan bir tanımlamadır. İlişkili olanlar arasındaki durum değerlendirmesi, uyum, düzen, eşitlik, istikrar, kararlılık, biraradalık gibi nitelemeleri içerir. Denge durumu, benzerliklerin, farklılıkların, zıtlıkların, aynıların, denklerin biraradalığının sonucunda oluşabilir. Oluşması bir sürece ihtiyaç duyar, süreç sonrasında dengeleme gerçekleşir. Süreç, anonim-kurgusal, yapay-doğal, durağan-dinamik karaktere sahip olabilir.

İçerisinde bulunduğumuz dönemi birçok açıdan bir dengeleme süreci olarak tanımlamak mümkündür. Sonucu yani dengelemenin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği henüz öngörülemeyen bir süreç. Sosyal, toplumsal, siyasal, doğal düzenlerin yeniden dengeleme sürecine girdiği farklı bir dönemden bahsediyoruz. Mimarlık da bu sürecin bir parçası. Mimarlığın tartışma alanında yer alan, birey-toplum, insan-mekân, doğa-insan, kent-yapı, yapı-doğa, eski-yeni, kamusal-özel, nesne-birey, sanal-gerçek, teknoloji-mimarlık, mimarlık-diğer disiplinler arasındaki ilişkilerin yeniden biçimlendiği ve bir dengeye ulaşıp ulaşamayacağı sorusunun hâkim olduğu bir dönem.

EGE MİMARLIK 112. sayısında yukarıda tanımlanan ilişkileri kapsayacak biçimde içinde bulunduğumuz “DENGELEME SÜRECİ”ni ve denge durumlarını tanımlamaya, yeni kurulan düzeni anlamaya ve yeni düzenin oluşturulmasına yönelik çabaları, kullanılan araç ve yöntemleri, yeni üretilen kavramları, bakış açılarını, yaklaşımları, anlamaya ve tartışmaya odaklanmıştır. Katkı beklenilen odak tartışma alanları şunlardır:

  • Mimari kavram ve düşünce
  • Mimari mekân
  • Kamusal mekân
  • Kentsel mekân
  • Mimari tasarım
  • Yapı üretimi
  • Disiplinlerarasılık
  • Mimarlık eğitimi
  • Koruma ve kentsel koruma
  • Doğal ve kültürel miras

Odak tartışma alanlarında yürütülecek tartışmalara yönelik anahtar kelimeler ise şunlardır: uyum, düzen, eşitlik, istikrar, kararlılık, biraradalık, benzerlik, farklılık, zıtlık, denklik, aynılık, anonim, kurgusal, yapay, doğal, durağan, dinamik


112. SAYIMIZ İÇİN “DENGE” TEMASI ÇERÇEVESİNDE YANITLAR ARIYOR VE SİZLERDEN KATKI BEKLİYORUZ. Tema kapsamında makalelerinizi, egemimarlik.org web sitemizdeki tema çağrı metnine, takvimine ve Ege Mimarlık Yazar Rehberine uygun olarak 3 Haziran 2021 saat:15:00’a kadar egemim@izmimod.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

*Makale gönderimleri, Ege Mimarlık Yazım Koşullarına uygun olarak, tam metin şeklinde yapılacaktır.

** Makale gönderimlerinde, dergimizin “aynı yazara ait iki makale yayını arasında üç sayılık bekleme süresi uygulanması” kuralı göz önüne alınmalıdır.


Tema Çağrısı Takvimi
26 Mart Cuma                 Çağrı metninin yayınlanması
3 Haziran Perşembe        Makalelerin teslimi
9 Haziran Çarşamba       Makale Ön-değerlendirme sonuçlarının açıklanması
2-14 Temmuz                Makale 1. revizyon tarih aralığı (Hakemli değerlendirmede gerekirse)
30 Temmuz-12 Ağustos  Makale 2. revizyon tarih aralığı (Hakemli değerlendirmede gerekirse)