EGE MİMARLIK 125: ETİK
EGE MİMARLIK 125: ETİK

Günümüzde hızlı kentleşme, değişime çok hızlı adapte olma zorunluluğu meslek insanının rolünü ve meslek pratiğinin çerçevesini yeniden düşünmemizi gerektirmektedir. Toplumsal yaşamın değişen kuralları mesleğimizi uygulama yöntemlerimizi zorlarken, sahip olduğumuz değer yargılarını da gözden geçirmemizi zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, mimarlık meslek etiği, mimari yapma biçimleri, mimarlık eğitim modelleri, mimarlık ve ekonomi, mimari öğrenme araçları, dijitalleşme ve yapay zekâ (AI) gibi konuları tartışabileceğimiz "ETİK" temalı özel sayımız için makale çağrısında bulunuyoruz.

Mimarlık etiği, mimarların mesleki uygulamalarına rehberlik eden temel değerler, prensipler ve kurallar bütünüdür. Bu etik ilkeler, mimarların projelerinde ve karar alma süreçlerinde topluma, çevreye ve mesleki standartlara karşı sorumluluklarını gözetmelerini sağlar. Mimarlık meslek etiğinin ana unsurları arasında toplumsal ve çevresel sorumluluk, mesleki dürüstlük, yetkinlik ve sürekli gelişim, kültürel ve tarihsel duyarlılık ile profesyonel ilişkiler ve işbirliği de yer almaktadır. Söz konusu sorumluluklar, değerler ve prensiplerin yanı sıra toplumsal adalet, çevresel sürdürülebilirlik ve kültürel mirasın korunması gibi konular mimarlık meslek etiği kapsamında değerlendirilebilir.

Tarihi ve kültürel değer taşıyan yapıların ve alanların korunması, mimarların projelerinde kültürel mirası nasıl göz önünde bulundurduğu ve bu mirasın korunmasına yönelik yaklaşımlar bu sayımız kapsamında ele alınabilir.

Mimarlık eğitiminde etik değerlerin aktarılması, geleceğin mimarlarının bilinçli ve duyarlı profesyoneller olarak yetişmesine katkıda bulunur. Bu doğrultuda, mimarlık eğitim modellerinin etik eğitimiyle nasıl zenginleştirilebileceğini tartışan, yenilikçi eğitim yöntemleri ve pedagojik yaklaşımlar tartışmamızın bir parçasını oluşturmaktadır.

Dijitalleşme ve yapay zekâ (AI) teknolojilerinin mimarlık üzerindeki etkileri, meslek etiği açısından kritik konular arasındadır. Bu teknolojilerin mimari tasarım süreçlerinde ve uygulamalarında nasıl etik yaklaşımlar geliştirilebileceğini tartışan makaleler tartışmanın çerçevesini genişletecektir. Yapay zekânın, mimarlıkta etik kararlar almadaki rolü ve potansiyel riskleri de değerlendirilmesi gereken önemli başlıklardandır.

Bu kapsamda, Ege Mimarlık dergisi 125. sayısında, mimarların, değişen toplumsal ve çevresel dinamikler karşısında etik ilkeler doğrultusunda nasıl bir mesleki kimlik geliştirdiklerini ve bu süreçte karşılaştıkları zorlukları yeniden değerlendirirken, etik ve mimarlık ilişkisi üzerine yeni düşünceler üretmeyi amaçlamaktadır.


EGE MİMARLIK 125. SAYISI İÇİN “ETİK” TEMASI ÇERÇEVESİNDE YANITLAR ARIYOR VE KATKILARINIZI BEKLİYOR!
Tema kapsamındaki makalelerinizi ve görüş yazılarınızı tema metnine ve Ege Mimarlık Yazar Rehberi’ne uygun olarak 11 Eylül 2024 Çarşamba gününe kadar egemim@izmimod.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

11 Eylül 2024: Makalelerin (tam metin) teslimi
18 Eylül 2024: Makale ön değerlendirme sonuçlarının açıklanması
2-16 Ekim 2024: Makale 1. revizyon tarih aralığı
9-23 Ekim 2024: Makale 2. revizyon tarih aralığı