Ege Mimarlık Duyurular

MAKALE

1. YAZAR HAK VE SORUMLULUKLARI

1.1. Yazarların sayısının birden fazla olması durumunda bir yazar Sorumlu Yazar olarak beyan edilmelidir. Tüm yazışmalar bu yazarla sürdürülecektir.

1.2. Makale yazarlarının ORCID kimliğinin bulunması ve tam metin tesliminde beyan edilmesi gerekmektedir.

1.3. Lisansüstü tezlerden üretilmiş makalelerde, danışman adının yazarlar arasında beyan edilmesi şarttır. Eklenmediği durumda, danışmandan rıza mektubu alınması zorunludur.

1.4. Bilimsel açıdan etik komisyonun izninin alınması gereken tüm araştırmalara ait yayınlarda Türkiye’deki üniversitelerin herhangi birinin etik kurulundan alınmış resmi imzalı, sayı, tarih taşıyan raporun beyan edilmesi zorunludur.

1.5.Yazar, dergide yayınlanmak üzere eserini yollarken başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere teslim edilmemiş olduğunu beyan eder.

1.6. Yayınlanmış makalelerde ileri sürülen tüm görüşler yazara aittir. EGE MİMARLIK dergisi bu konuda yasal bir sorumluluk kabul etmez.

1.7. EGE MİMARLIK’ta yayınlanmış tüm yazıların telif hakkı dergiye aittir. Yazarlar bu makalelere yapacakları atıflarda Ege Mimarlığın ilgili sayı ve sayfası ile atıfta bulunur. EGE MİMARLIK Dergisinden telif hakkı kapsamında onay alınmadıkça dergide yer almış yazılar tıpkı basım yapılamaz, kısmen kullanılamaz.

1.8. Yazarlar hakem raporlarına göre revizyon yapmayarak çekilmeye karar verebilirler. Revizyonu kabul etmezlerse, hakem raporlarının taraflarına ulaşmasını takiben üç iş günü sonrasında yayın kuruluna yazılı olarak yayından çekildiğini bildirebilirler. Bu sürenin aşılması durumunda yine de yayından çekilmiş sayılır; ancak takip eden iki sayı içinde yeni yazı yollayamazlar. İkinci hakem revizyonunu tamamlamayan yazarlar için de aynı kural geçerlidir.


2. EGE MİMARLIK YAZI TÜRLERİ

Ege Mimarlık, her sayı için yazarlara açık çağrıya çıkar. İlan edilen takvim ve formata uyması kaydıyla aşağıdaki türlerde makaleler yayın öncesi ön-değerlendirmeye kabul edilmektedir.

2.1. Hakemli Araştırma Makaleleri:

Özgün araştırma, inceleme ve olgu sunumu ile ilişkili makaleler yayına kabul edilmekte olup, envanter çalışmaları ve genellenebilir sonuçları olmayan vaka çalışmaları yayına kabul edilmemektedir. Tüm makaleler Ege Mimarlık Hakemli Değerlendirme sürecinden geçmelidir. Bu kapsamdaki makalelerin 2400 ile 3600 kelime arasında olması gerekmektedir. Makaleler ile birlikte yer verilebilecek görsel sayısı en fazla 15’tir. Çizimler 2 görsel, tablolar ve haritalar ise 3 görsel olarak hesaplanmalıdır. Ege Mimarlık'ta aynı yazarın (ya da yazarın içinde yer aldığı çoklu yazar gruplarının) iki makale yayını arasında en az 3 sayı olmalıdır. Makale gönderimlerinin öncesinde bu etken göz önünde bulundurulmalıdır.

2.2. Görüş Yazıları:

Yazarın bakış açısı ile mesleğin problemlerine odaklanan ve 1200 kelimeyi geçmeyen yazılar

2.3. Stüdyo ve Atölye Sunumları:

Serbest veya örgün eğitim etkinliği olarak en çok 6 ay içerisinde gerçekleştirilmiş, yürütücü ve katılımcıların ortak bir problem üzerinde çalışarak beraberce üretim yaptığı, süreci ve sonuçları aktaran ve 1200 kelimeyi geçmeyen yazılar

2.4. Eleştiri Yazıları:

Yapı veya projeleri hem mimari nitelikleri ile inceleyen hem de kavramsal açıdan yaklaşarak karşılaştırmalı olarak analiz eden ve 1200 kelimeyi geçmeyen yazılar

2.5. Yapı Tanıtımı:

Ege Bölgesi idari sınırları içerisinde ve/veya Ege iklimi etkisi ile yapılmış nitelikli mimari uygulama, kentsel uygulama, veya ödüllü projelerin tanıtıldığı 1200 kelimeyi geçmeyen yazılar. Yapı tanıtımı bölümü yapı fotoğraflarının yanı sıra, diyagram, çizim ve maket gibi temsil araçlarının görsellerini yayınlayarak mimari iletişim araçlarındaki niteliği arttırmak amacını taşır.

Yapı Tanıtım - KÜNYE

Mimari Müellif - Mimari Tasarım Ekibi - Yapı Alanı - Proje Yılı - Yapım Yılı bilgileri yer almalıdır.

(Bu standart künye dışında müellif gerekli görürse, mühendislikveya yüklenici firma bilgilerini de ekleyebilir)

Yapı Tanıtım - FOTOĞRAFLAR Tüm fotoğraflar numaralandırılmalı ve açıklama metninin sonunda fotoğraf numaraları, referans
bilgileri ve açıklamaları verilmelidir.

Yapı Tanıtım - AÇIKLAMA METNİ

Açıklama metninin aşağıdaki maddelerin tümüne birden yanıt vermesi beklenmemekle beraber, genel akışın buna uygun
yazılması tavsiye edilmektedir.

-Yapının/projenin bulunduğu kent ve coğrafya ile tasarımı şekillendiren yaşamsal, tarihsel ve/veya diğer çevre koşullarının anlatımı
(çevre fotoğrafları ve yerleşim planı ile desteklenmesi gerekir)

-Yapının/projenin tasarımının biçimlenmesini etkileyen itici unsur, motivasyon ve düşüncenin anlatımı (kavramsal eskiz ve
çizimler verilebilir)

-Yapının/projenin programının ve ana yerleşim kurgusunun anlatımı (plan ve kesit çizimleri ve fotoğraflar ile desteklenmelidir)

-Yapının/projenin yapım yöntemi ve teknolojileri konusunda mimarlık ortamına yaptığı katkının anlatımı (Sistem detay çizimi ve
fotoğraflar ile desteklenmelidir)

-Yapının kullanıma açılması ile kullanıcılarının yaşam kalitesine, bulunduğu kente ve/veya ortama/çevreye dönük katkı sonuç
olarak yazılmalıdır.

2.6. Sosyal tarih, Belgeleme ve/veya Bellek Yazıları:

Mimarlık alanında, kentsel ve toplumsal hafızada yer etmiş, iz bırakan kişileri ve yapıları belgeleyen yazılar

2.7. Mimari/Kentsel Yarışmalar:

TMMOB yarışmalar yönetmeliği veya KİK yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanan, Ege bölgesinde açılan ulusal veya bölgesel yarışmalarda ödül almış eserler ile kısa açıklamaları, yarışma kolokyum özeti veya yarışmada jüriye ait görüşlere yer verilen yazılar


3. “HAKEMLİ ARAŞTIRMA MAKALESİ” DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yazarlar her sayı için özel olarak ilan edilen çağrıdaki içerik ve takvime uygun olarak makale tam metin gönderimlerini gerçekleştirirler.

Gönderilen makalelerin ön-değerlendirmesi Ege Mimarlık Yayın Komisyonu tarafından Ege Mimarlık yayın çizgisine ve ilan edilen çağrıya uygunluk açısından kimlik bilgileri kapatılarak değerlendirilir. Kimlik Bilgileri sadece Yayın Editörü tarafından bilinir ve Yayın Editörü özet ile ön-değerlendirme aşamasında oy kullanmaz.

İlk gönderim ve Hakemli Değerlendirme aşamalarında belirtilen takvime uygun olmayan gönderimler kabul edilememektedir.

Ön-değerlendirme sonunda Hakemli Değerlendirme Süreci’ne geçmesine karar verilen makaleler, kimlik belgeleri kapalı olarak, 3’er hakem tarafından değerlendirilir. Çalışmalar, süreçte hakem görüşlerinin çoğunluğuna göre “Kabul”, ”Ret”, “Majör Revizyon” ya da “Minör Revizyon” olarak değerlendirilir. Hakemli Değerlendirme en fazla iki turda tamamlanır.


4. KELİME SINIRI, KİMLİK BİLGİSİ VE ÖZGÜNLÜK

Makale türleri ve tanımları başlığı altında verilen 2400-3600 kelimelik sınıra özetler dahil değil, Dipnotlar ve Kaynaklar dahildir. Makale tesliminde bu sınırı aşan yazılar hakem değerlendirmesine alınmaz.

Yazar kimlikleri, makale künyesini içeren ayrı bir dökümanda yer almalıdır. Yazarlar ana metnin hiçbir yerinde kimliklerine ait bir iz bırakmamalıdır. Kimlik ifşa eden yazılar değerlendirmeye alınmaz. Yazarların kendi çalışmalarına referansları, tüm referansların sayısının %10’unu aşmamalıdır.

Metnin tümünde tutarlılık ve özgünlük beklenmektedir. İntihal önleme yazılımlarından yararlanarak yazıların benzerlik katsayıları hakemlere gönderilmeden önce kontrol edilir; benzerlik oranı yüksek olan yazılar değerlendirmeye alınmaz.

4.1. Başlık

Metin ile birlikte Türkçe ve İngilizce başlıklar gönderilmelidir. Başlıklar, en çok 10 kelimeden oluşmalı; konu, yöntem ve yaklaşımı en iyi biçimde yansıtmalıdır.

4.2. Özetler/Anahtar Kelimeler

Türkçe ve İngilizce özet istenmektedir. İki dilde de özetler 80 kelime ile sınırlıdır ve yine iki dilde en az üç, en fazla beş adet anahtar kelime ile birlikte gönderilmelidir.

4.3. Gövde Metni

Hakemli Makalelerin gövde metni:
1. Çalışmanın Tanımı ve Yöntemİ
2. Bulgular
3. Sonuç şeklinde en az üç ara başlık altında organize edilmelidir.
Bu üç ara başlık, yazar tarafından içeriğe bağlı olarak değiştirilebilir.

Hakemli makale dışındaki yazılarda metnin organizasyonu yazarın isteğine bağlı olmakla beraber, mutlaka sonucu kapsayan bir paragraf konulması tavsiye edilir. Belirli bir kavramı açıklayıcı bir niteliği yoksa ve Türkçe’de karşılığı bulunabilen bir sözcükse Türkçe dışındaki kelimelerin kullanımından kaçınılmalıdır. Türkçe karşılığı olmayan yabancı sözcükler ve kaynakçadaki kullanımı dışında italik harf kullanılmaz.

4.4. Metin İçinde Alıntı

Metin içinde, başka kaynaklardan alıntılar, kaynak göstermek koşuluyla yapılabilir. Doğrudan alıntılar çift tırnak içine alınmalıdır. Doğrudan ya da gönderme yoluyla yapılan alıntının sonunda parantez içinde gönderme ya da kaynak açıklaması yapılır. Alıntılarda özgün metinde atlanan kesimler parantez içinde üç nokta (...) ile belirtilir. Yazar, alıntıların arasına kendi görüşünü ekliyorsa bunu köşeli ayraç içine alarak belirtir.

4.5. Dipnotlar

Dipnotlar, metin içinde sürdürülen tartışma ve düşünce akışına bir yan tartışma yolu açmak, ek bilgi sunmak ya da bazı durumlarda doğrudan kaynak belirtmek amacıyla; metin içinde ilgili olduğu tümcenin son sözcüğüne sayı ile (1)(2)(3) şeklinde eklenir. Notlar, sayfaların altında değil metin sonunda, metinde belirtilen sıralamaya uygun şekilde numaralandırılarak, kaynakçadan önce, metin dosyasında yer alır. Dipnotlarda kaynakça gösterimi metindeki kaynak gösterimleriyle aynıdır ve “Kaynakça” ya eklenmelidir. Yazıdaki tartışmaya esaslı bir katkısı olmayan yan tartışmalar yapmak için dipnot kullanımına başvurulmamalıdır. Gerekli görüldüğünde yazarlardan dipnot sayısını azaltmaları istenebilir.

4.6. Kaynakça Gösterimi

Kaynakça sıralaması (ilk) yazar soyadına göre alfabetik olarak yapılır. Kaynak türü (kitap, makale, vs.) gruplandırılması yapılmaz. Sadece dolaysız referanslara kaynakça bölümünde yer verilir.

Kaynakça verilme biçimleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

Tek Yazarlı Kitap:
Günay, Reha. Mimar Sinan ve Eserleri. İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.

İki Yazarlı Kitap:
Tanyeli, Uğur, ve Gerçek, Engin. İstanbul’da Mekân Mahremiyetinin İhlali ve Teşhiri: Gerilimli Bir Tarihçe ve 41 Fotoğraf. İstanbul: Metis, 2013.

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitap:
Tunçoku, Selim Sarp, Avar, Adile, İnceköse, Ülkü, Akış, Tonguç, ve Yalçın, Mehmet Ali. İzmir Kırsal Alan Yerleşim ve Konut Envanteri. İzmir: Çınar Matbaacılık, 2012.

Yazarla Birlikte Yayına Hazırlayanı Olan Kitap:
Ahmet Mithat. Ahbar-ı Âsara Tamim-i Enzar: (1307-1890) Edebi Eserlere Genel Bir Bakış. Haz. Nüket Esen. İstanbul: İletişim Yayınevi, 2003. (Yazarın soyadı mevcutsa önce yazılır.)

Yazarla Birlikte Çevireni Olan Kitap:
Bachelard, Gaston. Mekânın Poetikası. Çev., Aykut Derman, İstanbul: Kesit Yayınları, 1996.
NOT: Yazar veya hazırlayan belli değilse eser adından önce hazırlayanın veya çevirenin adı dipnot veya kaynakça düzenine göre yazılarak, ardından haz.,/Haz., veya çev.,/Çev. yazılır
Örnek: Nutku, Özdemir, Çev. Romeo ve Juliet. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984.

Kitaptan Bir Bölüm:
Ahunbay, Zeynep. “Bölüm: Restorasyon Projesinin Hazırlanması” Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. İstanbul: Yem Yayınları, 2017.

Basılı Makale:
Tanyeli, Gülsün. “Endüstri Arkeolojisi Yapılarının Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesi.” Domus m sayı:8 (2000): 23-51. Elektronik Makale: Seyhan, Nezihe. "Resurrection Day in Divan Literature." Literature & Theology: An International Journal of Religion, Theory, and Culture 18:1 (2004 Mar), 62-76. (erişim 12.08.2009)

Ansiklopedi Maddesi:
Ansiklopedinin bir yazarı varsa ismi başa yazılır.
Örnek: Öztuna, Yılmaz. Türk Musikisi Ansiklopedisi. 2 cilt. İstanbul: MEB Devlet Kitapları, 1969.
Çok bilinen ve isim benzerliği nedeniyle karışması mümkün olmayan ansiklopedileri kaynakçada göstermeye gerek yoktur, böyle ansiklopedilere dipnotlarda da kısa şekilde atıf yapılır.
Örnek: Encyclopaedia Britannica, 15th ed., “Salvation” maddesi.

Çevrimiçi Kaynak:
Google. “Google Gizlilik Politikası.” Son güncelleme 19 Ağustos, 2015. https://www.google.com/intl/tr_tr/policies/privacy/

Tez:
Birol Akkurt, Hümeyra. “19. Yüzyıl Batılılaşma Kesitinde Bornova ve Buca Levanten Köşkleri Mekansal Kimliğinin İrdelenmesi.” Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2004.

Yayımlanmamış Konferans:
Akdağ, Mustafa ve Hidayet Tok. “Geleneksel öğretim ile power point destekli öğretimin öğrenci erişisine etkisi.” XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’ında sunulan bildiri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, Temmuz 06-09, 2004.

Tam Metni Basılmış Sempozyum Bildirisi:
Kuban, Doğan. “Gelenekten Geleceğe Cami Mimarisinde Çağdaş Tasarım ve Teknolojileri ” 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 24-27, 2013.

Diğer Tüm Kaynak Türleri İçin:https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

4.7. Görseller

Görseller metin ile birlikte word dosyasının içinde, metinde bulunacakları yerlere ve açıklamaları ile birlikte düşük çözünürlüklü olarak yerleştirilmelidir. Bunun yanında görsellerin baskıya uygun halleri* metinde kullanım sırasına göre dosyalanarak ve resim, tablo vs. isimleriyle aynı şekilde isimlendirilerek (Türkçe karakterler ve boşluk kullanılmadan) gönderilmelidir.

Makaleler ile birlikte yer verilebilecek görsel sayısı en fazla 15’tir. Teknik çizimler 2 görsel, tablolar ve haritalar ise 3 görsel olarak hesaplanmalıdır. Çizimler ve tablolar word formatında oluşturulmuşsa metin ile birlikte iletilebilir. Ancak çizimler ve tablolar başka programlar kullanılarak oluşturulmuşsa “pdf” ya da baskıya uygun özellikte “tiff”/”jpeg” formatında gönderilmelidir. Çizimler ve tablolar küçültüldüklerinde okunabilir olmalıdır. Tablolarda zorunlu olmadıkça siyah ve beyaz kullanılmalı, renk kullanımından kaçınılmalıdır. Tablolarda kaynak gösterilmesi gerektiğinde metin içi kaynak gösterimleriyle aynı yöntem uygulanmalı ve ilgili kaynak, “Kaynakça”ya eklenmelidir.

*Görseller 300dpi çözünürlükte ve kısa kenarı en az 20cm olmalıdır. Çizimler ve tablolar küçültüldüklerinde okunabilir olmalıdır.

4.8. Yazar İsimleri/Makale Künyesi

Makalenin künyesinde yer verilmek üzere ayrıca; yazar isimleri yayınlanması istenen sırayla yazılmalı, isimlerle birlikte ORCID numaraları, unvanları, (varsa) görev yaptıkları kurumlar (üniversiteyse bölüm adları ile birlikte), e-posta adresleri ve (dergi dağıtımında kullanılmak üzere) açık adresleri belirtilmelidir.


5. EGE MİMARLIK İÇERİK GÖNDERİMİ

Tüm içerikler, tema çağrı takvimine uygun olarakegemim@izmimod.org.trelektronik posta adresine gönderilmelidir.