Ege Mimarlık Duyurular

MAKALE

1. YAZAR HAK VE SORUMLULUKLARI
1.1. Yazarların sayısının birden fazla olması durumunda bir yazar Sorumlu Yazar olarak beyan edilmelidir. Tüm yazışmalar bu yazarla sürdürülecektir.
1.2. Makale yazarlarının ORCID kimliğinin bulunması ve tam metin tesliminde beyan edilmesi gerekmektedir.
1.3. Lisansüstü tezlerden üretilmiş makalelerde, danışman adının yazarlar arasında beyan edilmesi şarttır. Eklenmediği durumda, danışmandan rıza mektubu alınması zorunludur.
1.4. Bilimsel açıdan etik komisyonun izninin alınması gereken tüm araştırmalara ait yayınlarda Türkiye’deki üniversitelerin herhangi birinin etik kurulundan alınmış resmi imzalı, sayı, tarih taşıyan raporun beyan edilmesi zorunludur.
1.5. Yazar, dergide yayınlanmak üzere eserini yollarken başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere teslim edilmemiş olduğunu beyan eder.
1.6. Yayınlanmış makalelerde ileri sürülen tüm görüşler yazara aittir. EGE MİMARLIK dergisi bu konuda yasal bir sorumluluk kabul etmez.
1.7.EGE MİMARLIK’ta yayınlanmış tüm yazıların telif hakkı dergiye aittir. Yazarlar bu makalelere yapacakları atıflarda Ege Mimarlığın ilgili sayı ve sayfası ile atıfta bulunur. EGE MİMARLIK Dergisinden telif hakkı kapsamında onay alınmadıkça dergide yer almış yazılar tıpkı basım yapılamaz, kısmen kullanılamaz.
1.8. Yazarlar hakem raporlarına göre revizyon yapmayarak çekilmeye karar verebilirler. Revizyonu kabul etmezlerse, hakem raporlarının taraflarına ulaşmasını takiben üç iş günü sonrasında yayın kuruluna yazılı olarak yayından çekildiğini bildirebilirler. Bu sürenin aşılması durumunda yine de yayından çekilmiş sayılır; ancak takip eden iki sayı içinde yeni yazı yollayamazlar. İkinci hakem revizyonunu tamamlamayan yazarlar için de aynı kural geçerlidir.

2. EGE MİMARLIK YAZI TÜRLERİ
Ege Mimarlık, her sayı için yazarlara açık çağrıya çıkar. İlan edilen takvim ve formata uyması kaydıyla aşağıdaki türlerde makaleler yayın öncesi ön-değerlendirmeye kabul edilmektedir.

2.1. Hakemli Araştırma Makaleleri:
Özgün araştırma, inceleme ve olgu sunumu ile ilişkili makaleler yayına kabul edilmekte olup, envanter çalışmaları ve genellenebilir sonuçları olmayan vaka çalışmaları yayına kabul edilmemektedir. Tüm makaleler Ege Mimarlık Hakemli Değerlendirme sürecinden geçmelidir. Bu kapsamdaki makalelerin 5000 ile 7000 kelime arasında olması gerekmektedir. Makaleler ile birlikte yer verilebilecek görsel sayısı en fazla 15’tir. Çizimler 2 görsel, tablolar ve haritalar ise 3 görsel olarak hesaplanmalıdır. Ege Mimarlık'ta aynı yazarın (ya da yazarın içinde yer aldığı çoklu yazar gruplarının) iki makale yayını arasında en az 3 sayı olmalıdır. Makale gönderimlerinin öncesinde bu etken göz önünde bulundurulmalıdır.

2.2. Görüş Yazıları:
Yazarın bakış açısı ile mesleğin problemlerine odaklanan ve 1200 kelimeyi geçmeyen yazılar

2.3. Stüdyo ve Atölye Sunumları:
Serbest veya örgün eğitim etkinliği olarak en çok 6 ay içerisinde gerçekleştirilmiş, yürütücü ve katılımcıların ortak bir problem üzerinde çalışarak beraberce üretim yaptığı, süreci ve sonuçları aktaran ve 1200 kelimeyi geçmeyen yazılar

2.4. Eleştiri Yazıları:
Yapı veya projeleri hem mimari nitelikleri ile inceleyen hem de kavramsal açıdan yaklaşarak karşılaştırmalı olarak analiz eden ve 1200 kelimeyi geçmeyen yazılar

2.5. Yapı Tanıtımı:
Ege Bölgesi idari sınırları içerisinde ve/veya Ege iklimi etkisi ile yapılmış nitelikli mimari uygulama, kentsel uygulama, veya ödüllü projelerin tanıtıldığı 1200 kelimeyi geçmeyen yazılar. Yapı tanıtımı bölümü yapı fotoğraflarının yanı sıra, diyagram, çizim ve maket gibi temsil araçlarının görsellerini yayınlayarak mimari iletişim araçlarındaki niteliği arttırmak amacını taşır.

KÜNYE: Mimari Müellif - Mimari Tasarım Ekibi - Yapı Alanı - Proje Yılı - Yapım Yılı bilgileri yer almalıdır. (Bu standart künye dışında müellif gerekli görürse, mühendislik veya yüklenici firma bilgilerini de ekleyebilir)

FOTOĞRAFLAR: Tüm fotoğraflar numaralandırılmalı ve açıklama metninin sonunda fotoğraf numaraları, referans bilgileri ve açıklamaları verilmelidir.

AÇIKLAMA METNİ: Açıklama metninin aşağıdaki maddelerin tümüne birden yanıt vermesi beklenmemekle beraber, genel akışın buna uygun yazılması tavsiye edilmektedir.
-Yapının/projenin bulunduğu kent ve coğrafya ile tasarımı şekillendiren yaşamsal, tarihsel ve/veya diğer çevre koşullarının anlatımı (çevre fotoğrafları ve yerleşim planı ile desteklenmesi gerekir)
-Yapının/projenin tasarımının biçimlenmesini etkileyen itici unsur, motivasyon ve düşüncenin anlatımı (kavramsal eskiz ve çizimler verilebilir)
-Yapının/projenin programının ve ana yerleşim kurgusunun anlatımı (plan ve kesit çizimleri ve fotoğraflar ile desteklenmelidir)
-Yapının/projenin yapım yöntemi ve teknolojileri konusunda mimarlık ortamına yaptığı katkının anlatımı (Sistem detay çizimi ve fotoğraflar ile desteklenmelidir)
-Yapının kullanıma açılması ile kullanıcılarının yaşam kalitesine, bulunduğu kente ve/veya ortama/çevreye dönük katkı sonuç olarak yazılmalıdır.

2.6. Sosyal Tarih, Belgeleme ve/veya Bellek Yazıları:
Mimarlık alanında, kentsel ve toplumsal hafızada yer etmiş, iz bırakan kişileri ve yapıları belgeleyen yaklaşık 1500 kelime uzunluğunda yazılar

2.7. Mimari/Kentsel Yarışmalar:
TMMOB yarışmalar yönetmeliği veya KİK yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanan, Ege bölgesinde açılan ulusal veya bölgesel yarışmalarda ödül almış eserler ile kısa açıklamaları, yarışma kolokyum özeti veya yarışmada jüriye ait görüşlere yer verilen yazılar

3. HAKEMLİ ARAŞTIRMA MAKALELERİ
3.1. Değerlendirme Süreci
Yazarlar her sayı için özel olarak ilan edilen çağrıdaki içerik ve takvime uygun olarak makale tam metin gönderimlerini gerçekleştirirler.

Makaleler araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır. Yazar, yayın kurulu, hakem ve okuyucuların sürece katkı sağlaması, etik ilkelere uymayan durumların yayın sekreterliğine bildirilmesi gerekmektedir.  

Gönderilen makalelerin ön-değerlendirmesi Ege Mimarlık Yayın Komisyonu tarafından Ege Mimarlık yayın çizgisine ve ilan edilen çağrıya uygunluk açısından kimlik bilgileri kapatılarak değerlendirilir. Kimlik Bilgileri sadece Yayın Sekreteri tarafından bilinir ve Yayın Sekreteri ön-değerlendirme aşamasında oy kullanmaz.

İlk gönderim ve Hakemli Değerlendirme aşamalarında belirtilen takvime uygun olmayan gönderimler kabul edilememektedir.

Ön-değerlendirme sonunda Hakemli Değerlendirme Süreci’ne geçmesine karar verilen makaleler, kimlik belgeleri kapalı olarak, en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlar ile hakemler arasındaki iletişim Yayın Sekreteri tarafından sağlanır. Yazarlar hakemlerden gelen düzeltmeleri gerçekleştirmekle yükümlüdür. İki hakemde görüş ayrılıkları olursa üçüncü hakemin görüşü alınır. İki hakemden Kabul görüşü alan makale dergide yayınlanır. 

Makalelerdeki değerlendirmeler, görüş, eleştiri ve düşünceler ile görsel malzemenin telifleriyle ilgili yasal sorumluluk yazar(lar)a aittir. 

3.2. Özgünlük
Metnin tümünde tutarlılık ve özgünlük beklenmektedir. İntihal önleme yazılımlarından yararlanarak yazıların benzerlik katsayıları hakemlere gönderilmeden önce kontrol edilir; benzerlik oranı yüksek olan yazılar değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Kelime Sınırı
Makale türleri ve tanımları başlığı altında verilen 5000-7000 kelimelik sınıra özetler dahil değil, Dipnotlar ve Kaynaklar dahildir. Makale tesliminde bu sınırı aşan yazılar hakem değerlendirmesine alınmaz.

3.4. Kimlik Bilgisi ve Künye
Yazar kimlikleri, makale künyesini içeren ayrı bir dosyada yer almalıdır. Yazarlar ana metnin hiçbir yerinde kimliklerine ait bir iz bırakmamalıdır. Kimlik ifşa eden yazılar değerlendirmeye alınmaz. Yazarların kendi çalışmalarına referansları, tüm referansların sayısının %10’unu aşmamalıdır.
Makalenin künyesinde yer verilmek üzere ayrıca; yazar isimleri yayınlanması istenen sırayla yazılmalı, isimlerle birlikte ORCID numaraları, unvanları, (varsa) görev yaptıkları kurumlar (üniversiteyse bölüm adları ile birlikte), e-posta adresleri ve (dergi dağıtımında kullanılmak üzere) açık adresleri belirtilmelidir.

3.5. Başlık ve Özetler
Metin ile birlikte Türkçe ve İngilizce başlıklar gönderilmelidir. Başlıklar en çok 10 kelimeden oluşmalı; konu, yöntem ve yaklaşımı en iyi biçimde yansıtmalıdır.
Türkçe ve İngilizce özet istenmektedir. İki dilde de özetler 80 kelime ile sınırlıdır ve yine iki dilde en az üç, en fazla beş adet anahtar kelime ile birlikte gönderilmelidir.

3.6. Gövde Metni 

Metnin organizasyonu yazarın isteğine bağlı olmakla beraber, mutlaka sonucu kapsayan bir paragraf konulması tavsiye edilir. Belirli bir kavramı açıklayıcı bir niteliği yoksa ve Türkçede karşılığı bulunabilen bir sözcükse Türkçe dışındaki kelimelerin kullanımından kaçınılmalıdır. Türkçe karşılığı olmayan yabancı sözcükler ve kaynakçadaki kullanımı dışında italik harf kullanılmaz.

3.7. Metin İçinde Alıntı ve Dipnotlar
Metin içinde, başka kaynaklardan alıntılar, kaynak göstermek koşuluyla yapılabilir. bkz. 4.Kaynakça Gösterimi, Metin içinde yapılan atıflar. Doğrudan alıntılar çift tırnak içine alınmalıdır. Doğrudan ya da gönderme yoluyla yapılan alıntının sonunda parantez içinde gönderme ya da kaynak açıklaması yapılır. Alıntılarda özgün metinde atlanan kesimler parantez içinde üç nokta (...) ile belirtilir. Yazar, alıntıların arasına kendi görüşünü ekliyorsa bunu köşeli ayraç içine alarak belirtir.

Dipnotlar, metin içinde sürdürülen tartışma ve düşünce akışına bir yan tartışma yolu açmak, ek bilgi sunmak amacıyla metin içinde ilgili olduğu tümcenin son sözcüğüne sayı ile (1)(2)(3) şeklinde eklenir. Notlar, sayfaların altında değil metin sonunda, metinde belirtilen sıralamaya uygun şekilde numaralandırılarak, kaynakçadan önce, metin dosyasında yer alır.

Dipnotlar kaynakça göstermek için kullanılmaz. Ancak dipnotlardaki bilgilerde atıf yapılıyorsa gösterim şekli metindeki kaynak gösterimleriyle aynıdır ve “Kaynakça” ya eklenmelidir.

Yazıdaki tartışmaya esaslı bir katkısı olmayan yan tartışmalar yapmak için dipnot kullanımına başvurulmamalıdır. Gerekli görüldüğünde yazarlardan dipnot sayısını azaltmaları istenebilir. Kaynakça gösterimi için bkz. 4.Kaynakça Gösterimi

3.8. Görseller
Görseller metin ile birlikte word dosyasının içinde, metinde bulunacakları yerlere ve açıklamaları ile birlikte düşük çözünürlüklü olarak yerleştirilmelidir. Bunun yanında görsellerin baskıya uygun halleri* metinde kullanım sırasına göre dosyalanarak ve resim, tablo vs. isimleriyle aynı şekilde isimlendirilerek (Türkçe karakterler ve boşluk kullanılmadan) gönderilmelidir.

Makaleler ile birlikte yer verilebilecek görsel sayısı en fazla 10'dur. Teknik çizimler 2 görsel, tablolar ve haritalar ise 3 görsel olarak hesaplanmalıdır. Çizimler ve tablolar word formatında oluşturulmuşsa metin ile birlikte iletilebilir. Ancak çizimler ve tablolar başka programlar kullanılarak oluşturulmuşsa “pdf” ya da baskıya uygun özellikte “tiff”/”jpeg” formatında gönderilmelidir. Çizimler ve tablolar küçültüldüklerinde okunabilir olmalıdır. Tablolarda zorunlu olmadıkça siyah ve beyaz kullanılmalı, renk kullanımından kaçınılmalıdır.

Yazar(lar)a ait olmayan tablo ve görsellerin kaynağı belirtilmelidir. Gösterim şekli metin içi kaynak gösterimleriyle aynıdır (bkz.Kaynakça Gösterimi). Telif anlaşmasını gerektiren Google EarthPinterest gibi platformlardan alınan görseller kullanılmamalıdır.

*Görseller 300dpi çözünürlükte ve kısa kenarı en az 20cm olmalıdır. Çizimler ve tablolar küçültüldüklerinde okunabilir olmalıdır.

4. KAYNAKÇA GÖSTERİMİ
Metin içinde yapılan atıflar:
-(Soyad, Yıl) veya (Soyad, Yıl, Sayfa Numarası) şeklinde yapılır. Örnek: (Günay, 2002) veya (Günay, 2002, s. 19) veya (Günay, 2002, ss. 19-22)
-Aynı parantezde birden fazla esere atıfta bulunulduğunda, bunlar harf sırasına göre dizilmeli
ve iki referans noktalı virgül ile ayrılmalıdır.
-İki-beş yazarlı bir esere atıf yapılırken tüm yazarların adı listelenir.
-Altı ve daha çok yazarlı bir esere atıf yapılırken ilk yazarın soyadı belirtilerek “vd.” ifadesi kullanılır.
-“&” yerine “ve” kullanılır.
-Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan eserlerini ayırmak için yıldan sonra a, b, c harfleri kullanılır. Bu gösterim kaynakçada da belirtilir.

Kaynakça:
Metnin sonunda Kaynakça başlığı altında (ilk) yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Kaynak türü (kitap, makale, vs.) gruplandırılması yapılmaz. Sadece dolaysız referanslara kaynakça bölümünde yer verilir.
Kaynakça listelenirken APA yazım stili uygulanmalıdır. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references

Örnekler:
Tek Yazarlı Kitap:
Günay, R. (2002). Mimar Sinan ve Eserleri. İstanbul: İletişim Yayınları.

İki Yazarlı Kitap:
Tanyeli, U. ve Gerçek, E. (2013). İstanbul’da Mekân Mahremiyetinin İhlali ve Teşhiri: Gerilimli Bir Tarihçe ve 41 Fotoğraf. İstanbul: Metis Yayınları.

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitap:
Tunçoku, S. S., Avar, A., İnceköse, Ü., Akış, T. ve Yalçın, M. A. (2012)İzmir Kırsal Alan Yerleşim ve Konut Envanteri. İzmir: Çınar Matbaacılık.

Yazarla Birlikte Yayına Hazırlayanı Olan Kitap:
Ahmet Mithat. (2003) Ahbar-ı Âsara Tamim-i Enzar: (1307-1890) Edebi Eserlere Genel Bir Bakış. (N. Esen, Haz.) İstanbul: İletişim Yayınevi.(Yazarın soyadı mevcutsa önce yazılır.)

Yazarla Birlikte Çevireni Olan Kitap:
Bachelard, G. (1996). Mekânın Poetikası(A. Derman, Çev.) İstanbul: Kesit Yayınları.

Editörlü Kitap:
Akarsu, H.T., Erdoğan, N. ve Özbursalı, T. (Ed.). (2021). Çağdaş Dünya Edebiyatında Mimarlık. İstanbul: Yem Yayın.

Editörlü Kitaptan Bölüm:
Vanni, F. (2022).Antakya and Asi River in the Middle Ages (638-1268 CE). E. Bingöl ve V. Meoli (Ed.), Tale of A River City: Reading Urban Histories of Antakya Through Asi Riveriçinde (ss.31-51). Nobel Akademik Yayıncılık.

Makale:
Tanyeli, G. (2000). Endüstri Arkeolojisi Yapılarının Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesi. Domus m, 8, 23-51.
Seyhan, N. (2004). Resurrection Day in Divan Literature. Literature & Theology: An International Journal of Religion, Theory, and Culture, 18(1), 62-76. https://doi.org/10.1093/litthe/18.1.62

Tez:
Akkurt, H. B. (2004).19. Yüzyıl Batılılaşma Kesitinde Bornova ve Buca Levanten Köşkleri Mekansal Kimliğinin İrdelenmesi. [Yayınlanmamış doktora tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Yayımlanmamış Sempozyum Bildirisi:
Akdağ, M. ve Tok, H. (2004, 6-9 Temmuz). Geleneksel öğretim ile power point destekli öğretimin öğrenci erişisine etkisi. [Konferans sunumu]. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.

Tam Metni Basılmış Sempozyum Bildiri Kitabı:
Konuk, G. (Ed.). (2013). 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu - Gelenekten Geleceğe Cami Mimarisinde Çağdaş Tasarım ve Teknolojiler. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Tam Metni Basılmış Sempozyum Bildiri Kitabı İçinde Bölüm:
Peker, A.U. (2013).Mimar Sinan’dan Öğrenmek: Cami Tasarımında Özgünlük Arayışına Yanıtlar. G. Konuk (Ed.), 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu - Gelenekten Geleceğe Cami Mimarisinde Çağdaş Tasarım ve Teknolojiler (ss. 263-272). Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Çevrimiçi Kaynakta Makale:
Cankara, M. (2023, 9 Temmuz). Kendi Sesini Ararken Evini Bulmuş Bir Yabancı. Manifold.
https://manifold.press/kendi-sesini-ararkenevini-bulmus-bir-yabanci
Akay, A. (2023, 1 Temmuz). Batılılaşma mı Batıl mı?. T24. https://t24.com.tr/yazarlar/ali-akay/batililasma-mi-batil-mi,40618

Çevrimiçi Haber:
İzmir’de hava kirliliğinde Aliağa ve Bornova ilk sıralarda (2023, 21 Temmuz). Yeşil Gazete. https://yesilgazete.org/izmirde-hava-kirliliginde-aliaga-ve-bornova-ilk-siralarda/

Çevrimiçi Kaynak:
Mimarlık. (2023, 24 Temmuz). Wikipedia.https://tr.wikipedia.org/wiki/Mimarl%C4%B1k

Diğer Tüm Kaynak Türleri İçin: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references

5. EGE MİMARLIK İÇERİK GÖNDERİMİ
Tüm içerikler, tema çağrı takvimine uygun olarak egemim@izmimod.org.tr elektronik posta adresine gönderilmelidir.

Makale başvurusunda eklenecek dosyalar:
-Makale: Başlık, ana metin, resim altı açıklamalarıyla birlikte düşük çözünürlüklü görseller, dipnotlar ve kaynakça (.doc/.docx ve .pdf formatında)
-Türkçe ve İngilizce özetler ve anahtar kelimeler: Türkçe ve İngilizce başlıklarla birlikte 80 kelimeyi geçmeyen özet metinler ve beş anahtar kelime (.doc/.docx ve .pdf formatında)
-300 dpi çözünürlükte görseller (.jpeg, .tiff, .pdf)
-Künye bilgileri: Yayınlanması istenen sırayla yazarların isimleri, unvanları, ORCID numaraları, (varsa) görev yaptıkları kurumlar, e-posta adresleri ve açık adreslerini içeren iletişim bilgileri (.doc/.docx ve .pdf formatında)