Ege Mimarlık Duyurular

EGE MİMARLIK YAZAR REHBERİ

EGE MİMARLIK İÇERİK GÖNDERİMİ

Tüm içerikler, tema çağrı takvimine uygun olarak egemim@izmimod.org.tr elektronik posta adresine gönderilmelidir.

MAKALE BAŞVURUSUNDA EKLENECEK DOSYALAR:

1-MAKALE: Başlık, ana metin, dipnotlar ve kaynakçayı içeren dosya (5000-7000 kelime) (.doc/.docx ve .pdf formatında)
*Bu dosyaya yazar isimleri eklenmemelidir.
*Görseller metin içinde düşük çözünürlüklü (100 dpi) olarak resim altı yazıları ve kaynaklarıyla birlikte istenilen yerlere eklenmelidir. Kullanılan görsellere metin içinde referans verilmelidir.

2-TÜRKÇE-İNGİLİZCE ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER: Türkçe ve İngilizce başlıklarla birlikte 80 kelimeyi geçmeyen özet metinler ve beşer anahtar kelime (.doc/.docx ve .pdf formatında)

3-GÖRSELLER: Ayrı bir dosya olarak görseller 300 dpiçözünürlükte jpeg, tiff ya da pdf formatında teslim edilmelidir.

4-KİMLİK BİLGİSİ VE KÜNYE: Yayınlanması istenen sırayla yazarların isimleri, unvanları, ORCID numaraları, (varsa) görev yaptıkları kurumlar, e-posta adresleri ve açık adreslerini içeren iletişim bilgileri (.doc/.docx ve .pdf formatında)


1-MAKALE Yazım Kuralları
Ege Mimarlık dergisi yılda dört sayı olmak üzere üç aylık aralıklarla yayımlanan hakemli bir dergidir. Her sayı için Yayın Kurulu tarafından bir tema belirlenir ve makale çağrısı yapılır. Başvuran makaleleri Yayın Kurulu değerlendirir. Bu ön değerlendirmede seçilen makaleler en az iki hakeme gönderilir. Yazar ve hakemler arasında en fazla üç turda tamamlanan değerlendirme sürecinin sonunda iki hakemin Kabul görüşü alan makaleler yayınlanır.

Makaleler araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır. Yazar, yayın kurulu, hakem ve okuyucuların sürece katkı sağlaması, etik ilkelere uymayan durumların yayın sekreterliğine bildirilmesi gerekmektedir.

Hakemli Makalelerin gövde metni:

Kelime Sınırı

Makale metni 5000-7000 kelime arasında olmalıdır. Bu sınıra özetler dahil değildir; Dipnotlar ve Kaynaklar dahildir. Makale tesliminde bu sınırı aşan yazılar hakem değerlendirmesine alınmaz.

Metin İçinde Alıntı ve Dipnotlar
Metin içinde, başka kaynaklardan alıntılar, kaynak göstermek koşuluyla yapılabilir. bkz. Kaynakça Gösterimi

Doğrudan alıntılar çift tırnak içine alınmalıdır. Doğrudan ya da gönderme yoluyla yapılan alıntının sonunda parantez içinde gönderme ya da kaynak açıklaması yapılır. Alıntılarda özgün metinde atlanan kesimler parantez içinde üç nokta (...) ile belirtilir. Yazar, alıntıların arasına kendi görüşünü ekliyorsa bunu köşeli ayraç içine alarak belirtir.

Dipnotlar, metin içinde sürdürülen tartışma ve düşünce akışına bir yan tartışma yolu açmak, ek bilgi sunmak amacıyla metin içinde ilgili olduğu tümcenin son sözcüğüne sayı ile (1)(2)(3) şeklinde eklenir. Notlar, sayfaların altında değil metin sonunda, metinde belirtilen sıralamaya uygun şekilde numaralandırılarak, kaynakçadan önce, metin dosyasında yer alır.

Dipnotlar kaynakça göstermek için kullanılmaz. Ancak dipnotlardaki bilgilerde atıf yapılıyorsa gösterim şekli metindeki kaynak gösterimleriyle aynıdır ve “Kaynakça” ya eklenmelidir. Kaynakça gösterimi için bkz. Kaynakça Gösterimi

Yazıdaki tartışmaya esaslı bir katkısı olmayan yan tartışmalar yapmak için dipnot kullanımına başvurulmamalıdır. Gerekli görüldüğünde yazarlardan dipnot sayısını azaltmaları istenebilir.

Görseller:
Görseller metin ile birlikte word dosyasının içinde, metinde bulunacakları yerlere ve açıklamaları ile birlikte düşük çözünürlüklü (100 dpi) olarak yerleştirilmelidir.

Makaleler ile birlikte yer verilebilecek görsel sayısı en fazla 10’dur. Teknik çizimler 2 görsel, tablolar ve haritalar ise 3 görsel olarak hesaplanmalıdır. Çizimler ve tablolar word formatında oluşturulmuşsa metin ile birlikte iletilebilir. Ancak çizimler ve tablolar başka programlar kullanılarak oluşturulmuşsa “pdf” ya da baskıya uygun özellikte “tiff”/”jpeg” formatında gönderilmelidir. Çizimler ve tablolar küçültüldüklerinde okunabilir olmalıdır. Tablolarda zorunlu olmadıkça siyah ve beyaz kullanılmalı, renk kullanımından kaçınılmalıdır. Tablolarda kaynak gösterilmesi gerektiğinde metin içi kaynak gösterimleriyle aynı yöntem uygulanmalı ve ilgili kaynak, “Kaynakça”ya eklenmelidir.

Yazar(lar)a ait olmayan tablo ve görsellerin kaynağı belirtilmelidir. Gösterim şekli metin içi kaynak gösterimleriyle aynıdır (bkz. Kaynakça Gösterimi). Telif anlaşmasını gerektiren Google Earth, Pinterestgibi platformlardan alınan görseller kullanılmamalıdır.

Kaynakça Gösterimi:
Kaynakça metnin sonunda Kaynakça başlığı altında (ilk) yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Kaynak türü (kitap, makale, vs.) gruplandırılması yapılmaz. Sadece dolaysız referanslara kaynakça bölümünde yer verilir.
Kaynakça listelenirken APAyazım stili uygulanmalıdır. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references

Metin içinde yapılan atıflara örnekler

Metinde yapılan atıflar dipnotta değil, cümle sonunda parantez içinde verilmelidir. Metin içinde yapılan atıflarda:
-(Soyad, Yıl) veya (Soyad, Yıl, Sayfa Numarası) şeklinde yapılır. Örnek: (Günay, 2002) veya (Günay, 2002, s. 19) veya (Günay, 2002, ss. 19-22)
-Aynı parantezde birden fazla esere atıfta bulunulduğunda, bunlar harf sırasına göre dizilmeli
ve iki referans noktalı virgül ile ayrılmalıdır.
-İki-beş yazarlı bir esere atıf yapılırken tüm yazarların adı listelenir.
-Altı ve daha çok yazarlı bir esere atıf yapılırken ilk yazarın soyadı belirtilerek “vd.” ifadesi kullanılır.
-“&” yerine “ve” kullanılır.
-Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan eserlerini ayırmak için yıldan sonra a, b, c harfleri kullanılır. Bu gösterim kaynakçada da belirtilir.

Kaynakça listesine örnekler

Tek Yazarlı Kitap:

Günay, R. (2002). Mimar Sinan ve Eserleri. İstanbul: İletişim Yayınları.

İki Yazarlı Kitap:
Tanyeli, U. ve Gerçek, E. (2013). İstanbul’da Mekân Mahremiyetinin İhlali ve Teşhiri: Gerilimli Bir Tarihçe ve 41 Fotoğraf. İstanbul: Metis Yayınları.

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitap:
Tunçoku, S. S., Avar, A., İnceköse, Ü., Akış, T. ve Yalçın, M. A. (2012) İzmir Kırsal Alan Yerleşim ve Konut Envanteri. İzmir: Çınar Matbaacılık.

Yazarla Birlikte Yayına Hazırlayanı Olan Kitap:
Ahmet Mithat. (2003) Ahbar-ı Âsara Tamim-i Enzar: (1307-1890) Edebi Eserlere Genel Bir Bakış. (N. Esen, Haz.) İstanbul: İletişim Yayınevi.(Yazarın soyadı mevcutsa önce yazılır.)

Yazarla Birlikte Çevireni Olan Kitap:
Bachelard, G. (1996). Mekânın Poetikası(A. Derman, Çev.) İstanbul: Kesit Yayınları.

Editörlü Kitap:
Akarsu, H.T., Erdoğan, N. ve Özbursalı, T. (Ed.). (2021). Çağdaş Dünya Edebiyatında Mimarlık. İstanbul: Yem Yayın.

Editörlü Kitaptan Bölüm:
Vanni, F. (2022).Antakya and Asi River in the Middle Ages (638-1268 CE). E. Bingöl ve V. Meoli (Ed.), Tale of A River City: Reading Urban Histories of Antakya Through Asi Riveriçinde (ss.31-51). Nobel Akademik Yayıncılık.

Makale:
Tanyeli, G. (2000). Endüstri Arkeolojisi Yapılarının Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesi. Domus m, 8, 23-51.
Seyhan, N. (2004). Resurrection Day in Divan Literature. Literature & Theology: An International Journal of Religion, Theory, and Culture, 18(1), 62-76. https://doi.org/10.1093/litthe/18.1.62,

Tez:
Akkurt, H. B. (2004). 19. Yüzyıl Batılılaşma Kesitinde Bornova ve Buca Levanten Köşkleri Mekansal Kimliğinin İrdelenmesi. [Yayınlanmamış doktora tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Yayımlanmamış Sempozyum Bildirisi:
Akdağ, M. ve Tok, H. (2004, 6-9 Temmuz). Geleneksel öğretim ile power point destekli öğretimin öğrenci erişisine etkisi. [Konferans sunumu]. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.

Tam Metni Basılmış Sempozyum Bildiri Kitabı:
Konuk, G. (Ed.). (2013). 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu - Gelenekten Geleceğe Cami Mimarisinde Çağdaş Tasarım ve Teknolojiler. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Tam Metni Basılmış Sempozyum Bildiri Kitabı İçinde Bölüm:
Peker, A.U. (2013).Mimar Sinan’dan Öğrenmek: Cami Tasarımında Özgünlük Arayışına Yanıtlar. G. Konuk (Ed.), 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu - Gelenekten Geleceğe Cami Mimarisinde Çağdaş Tasarım ve Teknolojiler (ss. 263-272). Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Çevrimiçi Kaynakta Makale:
Cankara, M. (2023, 9 Temmuz). Kendi Sesini Ararken Evini Bulmuş Bir Yabancı. Manifold. https://manifold.press/kendi-sesini-ararkenevini-bulmus-bir-yabanci
Akay, A. (2023, 1 Temmuz). Batılılaşma mı Batıl mı?. T24. https://t24.com.tr/yazarlar/ali-akay/batililasma-mi-batil-mi,40618

Çevrimiçi Haber:
İzmir’de hava kirliliğinde Aliağa ve Bornova ilk sıralarda (2023, 21 Temmuz). Yeşil Gazete. https://yesilgazete.org/izmirde-hava-kirliliginde-aliaga-ve-bornova-ilk-siralarda/

Çevrimiçi Kaynak:
Mimarlık. (2023, 24 Temmuz). Wikipedia.https://tr.wikipedia.org/wiki/Mimarl%C4%B1k

Diğer Tüm Kaynak Türleri İçin: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references

2-TÜRKÇE-İNGİLİZCE ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

Metin ile birlikte Türkçe ve İngilizce başlıklar gönderilmelidir. Başlıklar en çok 10 kelimeden oluşmalı; konu, yöntem ve yaklaşımı en iyi biçimde yansıtmalıdır.

Türkçe ve İngilizce özet eklenmelidir. İki dilde de özetler 80 kelime ile sınırlıdır ve yine iki dilde en az üç, en fazla beş adet anahtar kelime ile birlikte gönderilmelidir.

3-GÖRSELLER

Makaleler ile birlikte yer verilebilecek görsel sayısı en fazla 10’dur. Teknik çizimler 2 görsel, tablolar ve haritalar ise 3 görsel olarak hesaplanmalıdır.

Görseller .jpeg, .tiff veya .pdf formatında gönderilmelidir. Görseller 300dpi çözünürlükte ve kısa kenarı en az 20cm olmalıdır.

Görsellerin baskıya uygun halleri metinde kullanım sırasına göre dosyalanarak ve resim, tablo vs. isimleriyle aynı şekilde isimlendirilerek (Türkçe karakter ve boşluk kullanılmadan, örneğin “Resim1” şeklinde) gönderilmelidir.

4-KİMLİK BİLGİSİ VE KÜNYE

Yazar kimlikleri, makale künyesini içeren ayrı bir dosyada yer almalıdır. Yazarlar ana metnin hiçbir yerinde kimliklerine ait bir iz bırakmamalıdır. Kimlik ifşa eden yazılar değerlendirmeye alınmaz. Yazarların kendi çalışmalarına referansları, tüm referansların sayısının %10’unu aşmamalıdır.

Makalenin künyesinde yer verilmek üzere ayrıca; yazar isimleri yayınlanması istenen sırayla yazılmalı, isimlerle birlikte ORCID numaraları, unvanları, (varsa) görev yaptıkları kurumlar (üniversiteyse bölüm adları ile birlikte), e-posta adresleri ve (dergi dağıtımında kullanılmak üzere) açık adresleri belirtilmelidir.