Ege Mimarlık Duyurular

KÜNYE

EGE MİMARLIK;
TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin üç ayda bir yayımladığı, Türkçe dilinde Ulusal Hakemli Dergidir. Her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanır.


*Mimarlar Odası İzmir Şubesi Üyeleri için ücretsizdir. Web sayfası üzerinde açık kaynaktır.*


Yayınlayan
Mimarlar Odası İzmir Şubesi adına;

SAHİBİ
İlker Kahraman
YAYIN SEKRETERİ Ilgın Külekçi
GRAFİK TASARIM
Güler Özsakarya Ertan
KONSEPT TASARIM Emre Çıkınoğlu

YAYIN KOMİTESİ

Yenal Akgün, Doç. Dr., Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İzmir
Ferhat HacıalibeyoğluDoç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İzmir
Ülkü İnceköseDoç. Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü, İzmir
Seçkin KutucuDr. Öğr. Gör., Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İzmir
Aslı Ceylan ÖnerDoç. Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İzmir
Deniz ÖzkutProf. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü, İzmir
Ebru Yılmaz, Doç. Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü, İzmir
(Soyadına göre alfabetik)


BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
Ayşe Güliz Bilgin Altınöz, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Ankara
Neslihan DostoğluProf. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İstanbul
Gül Kaçmaz Erk, Doç. Dr., Queens University Belfast Mimarlık Bölümü, Belfast, Kuzey İrlanda
Emine Özen Eyüce
, 
Prof. Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü, İzmir
Hikmet Sivri GökmenProf. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İzmir
Berin Gür, Prof. Dr., TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Ankara
Emel Kayın, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İzmir
Tuğçe Kazanasmaz, Prof. Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü, İzmir
E. İpek Özbek, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir
Güven Arif Sargın, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Ankara
İkbal Sevil Sarıyıldız, Prof. Dr., Technical University Delft Mimari Mühendislik ve Teknoloji Bölümü, Delft, Hollanda
Uğur Tanyeli, Prof. Dr., İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İstanbul
Koray Velibeyoğlu, Prof. Dr., İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir
(Soyadına göre alfabetik)


Tarandığı Veritabanları

DAAI - Design and Applied Arts Index
DergiPark


Yayın Yeri
Mimarlar Odası İzmir Şubesi - İzmir Mimarlık Merkezi
1474 Sokak No: 9 Alsancak İzmir
Tel: +90 232 463 66 25
E-posta: egemim@izmimod.org.tr


HAKKIMIZDA

EGE MİMARLIK YAYIN ÇİZGİSİ

EGE MİMARLIK, mimarlık mesleğinin çok boyutlu sorunlarını tartışmaya açan, özgün mimari üretimi ve yapısal çevrenin oluşumunda etkili disiplinlerarası karşılaşmaları kapsayan, kentler, mekân ve toplumsal yaşamı odağına alan araştırmaları yayınlar. Mimari kültürün sürekliliğini sağlamak adına, akademik çalışmaları ve güncel kuramsal tartışmaları okuyucu ile paylaşır.

Bu bağlamda, geçmiş ve bugünden hareketle, yerel ve küresel arasında ilişkiler kurarak gündemi/günceli yakalamaya, tasarımı tüm boyutlarıyla ele almaya çalışır.

EGE MİMARLIK bir yandan Mimarlar Odası İzmir Şubesi üyeleri için etkin bir mesleki iletişim platformu oluştururken, diğer yandan mimarlık öğrencilerine mesleki ortamın olanaklarını ve olasılıklarını tanıtarak eğitimi de kapsayan geniş bir okuyucu yelpazesine seslenir.

Yılda dört sayı hâlinde basılı ve sayısal olarak yayınlanan hakemli ve ulusal bir dergidir.

AMAÇ

Mimari ürünü merkeze alır.
Mimariye kültürel bir olgu olarak yaklaşan akademik üretimi teşvik eder.
Mimari üretimi farklı ölçeklerde ve diğer tasarım disiplinleri ile ilişkilendirir.
Kuram ile meslek pratiği arasında tutarlı bağlar kurar.
Mimari üretimin teknoloji ve mühendislik alanları ile iyi entegrasyonu için sürdürülebilir yapı endüstrisi uygulamalarını yaygınlaştırmaya çalışır.
Özellikle Ege Bölgesi’ndeki güncel Yerel mimari üretimin nitelikli örneklerini ve bunlara ait tasarım süreçlerini yayınlayarak yaygın etkiyi büyütmeyi amaçlar. Bu anlamda tasarım ekiplerinin nitelikli yaklaşımları kadar kullanıcılar, yerel yönetimler, yapı endüstrisi ve planlama kararları ile olan ilişkileri de içeren bir yapı tanıtımı çizgisini hedefler.
İz bırakan mimar ve tasarımcılar ile mimari ürünleri yayınlayarak kent belleğine katkıda bulunur.
İzmir kentinin, yakın coğrafyası ile ilişkilerini ve ulusal bağlamda görünürlüğünü artırmayı hedefler.


KAPSAM

EGE MİMARLIK, Ege Bölgesi özelinde coğrafi farkındalık yaratan, aynı zamanda süreklilik ve benzerlikleri, nedensellik ilişkileri içerisinde ele alan, eleştirel bakış açısına sahip, akademi ve pratik arasında bağ kuran nitelikli yayınlara yer verir. Böylelikle, mimarlık mesleğinin topluma daha iyi hizmet edebilmesi amacıyla, özgün bilimsel verileri paylaşıma ve tartışmaya açar.

EGE MİMARLIK YAZI TÜRLERİ

Ege Mimarlık, her sayı için yazarlara açık çağrıya çıkar. İlan edilen takvim ve formata uyması kaydıyla aşağıdaki türlerde makaleler yayın öncesi ön-değerlendirmeye kabul edilmektedir.

1. Hakemli Araştırma Makaleleri:

Özgün araştırma, inceleme ve olgu sunumu ile ilişkili makaleler yayına kabul edilmekte olup, envanter çalışmaları ve genellenebilir sonuçları olmayan vaka çalışmaları yayına kabul edilmemektedir. Tüm makaleler Ege Mimarlık Hakemli Değerlendirme sürecinden geçmelidir. Bu kapsamdaki makalelerin 2400 ile 3600 kelime arasında olması gerekmektedir. Makaleler ile birlikte yer verilebilecek görsel sayısı en fazla 15’tir. Çizimler 2 görsel, tablolar ve haritalar ise 3 görsel olarak hesaplanmalıdır.

2. Görüş Yazıları:

Yazarın bakış açısı ile mesleğin problemlerine odaklanan ve 1200 kelimeyi geçmeyen yazılar

3. Stüdyo ve Atölye Sunumları:

Serbest veya örgün eğitim etkinliği olarak en çok 6 ay içerisinde gerçekleştirilmiş, yürütücü ve katılımcıların ortak bir problem üzerinde çalışarak beraberce üretim yaptığı, süreci ve sonuçları aktaran ve 1200 kelimeyi geçmeyen yazılar

4. Eleştiri Yazıları:

Yapı veya projeleri hem mimari nitelikleri ile inceleyen hem de kavramsal açıdan yaklaşarak karşılaştırmalı olarak analiz eden ve 1200 kelimeyi geçmeyen yazılar

5. Yapı Tanıtımı:

Ege Bölgesi idari sınırları içerisinde ve/veya Ege iklimi etkisi ile yapılmış nitelikli mimari uygulama, kentsel uygulama, veya ödüllü projelerin tanıtıldığı 1200 kelimeyi geçmeyen yazılar. Yapı tanıtımı bölümü yapı fotoğraflarının yanı sıra, diyagram, çizim ve maket gibi temsil araçlarının görsellerini yayınlayarak mimari iletişim araçlarındaki niteliği arttırmak amacını taşır.

Yapı Tanıtım - KÜNYE

Mimari Müellif - Mimari Tasarım Ekibi - Yapı Alanı - Proje Yılı - Yapım Yılı bilgileri yer almalıdır.

(Bu standart künye dışında müellif gerekli görürse, mühendislikveya yüklenici firma bilgilerini de ekleyebilir)

Yapı Tanıtım - FOTOĞRAFLAR Tüm fotoğraflar numaralandırılmalı ve açıklama metninin sonunda fotoğraf numaraları, referans
bilgileri ve açıklamaları verilmelidir.

Yapı Tanıtım - AÇIKLAMA METNİ

Açıklama metninin aşağıdaki maddelerin tümüne birden yanıt vermesi beklenmemekle beraber, genel akışın buna uygun
yazılması tavsiye edilmektedir.

-Yapının/projenin bulunduğu kent ve coğrafya ile tasarımı şekillendiren yaşamsal, tarihsel ve/veya diğer çevre koşullarının anlatımı
(çevre fotoğrafları ve yerleşim planı ile desteklenmesi gerekir)

-Yapının/projenin tasarımının biçimlenmesini etkileyen itici unsur, motivasyon ve düşüncenin anlatımı (kavramsal eskiz ve
çizimler verilebilir)

-Yapının/projenin programının ve ana yerleşim kurgusunun anlatımı (plan ve kesit çizimleri ve fotoğraflar ile desteklenmelidir)

-Yapının/projenin yapım yöntemi ve teknolojileri konusunda mimarlık ortamına yaptığı katkının anlatımı (Sistem detay çizimi ve
fotoğraflar ile desteklenmelidir)

-Yapının kullanıma açılması ile kullanıcılarının yaşam kalitesine, bulunduğu kente ve/veya ortama/çevreye dönük katkı sonuç
olarak yazılmalıdır.

6. Sosyal tarih, Belgeleme ve/veya Bellek Yazıları:

Mimarlık alanında, kentsel ve toplumsal hafızada yer etmiş, iz bırakan kişileri ve yapıları belgeleyen yazılar.

7. Mimari/Kentsel Yarışmalar:

TMMOB yarışmalar yönetmeliği veya KİK yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanan, Ege bölgesinde açılan ulusal veya bölgesel yarışmalarda ödül almış eserler ile kısa açıklamaları, yarışma kolokyum özeti veya yarışmada jüriye ait görüşlere yer verilen yazılar.


TEMA ÇAĞRILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

MAKALE GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

YAZAR REHBERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.